LAAA įstatai

  1. BENDROJI DALIS

 1.1. Lietuvos alergijos ir astmos asociacija (toliau vadinama asociacija) yra savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti Lietuvos visuomenės dalį, betarpiškai susijusią su alergijos problemomis – fizinius asmenis bei organizacijas (juridinius asmenis), jungiančias:

-vaikus (jų tėvus) ir suaugusiuosius, sergančius alerginėmis ligomis bei bronchine astma;

-gydytojus alergologus ir klinikinius imunologus, kitų specialybių gydytojus (ypač šeimos gydytojus);

– alergologinių padalinių slaugytojas;

– dirbančiuosius alergijos diagnostikos ar farmacinių priemonių gamyboje.

1.2. Asociacijos buveinės adresas: Gedimino pr. 3, LT-2600 Vilnius.

1.3. Asociacija įsteigta neribotam laikui, norint padėti žmonėms, sergantiems alerginėmis ligomis kovoti su savo liga, kelti jų žinių lygį, keistis tarpusavyje ligos profilaktikos ir gydymo patirtimi, medikams artimiau pažinti savo ligonius, organizacijoms, aprūpinančioms gydymo priemonėmis, glaudžiau bendrauti su šių priemonių naudotojais.

1.4. Asociacija yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, simboliką, antspaudą, savarankišką balansą ir sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

1.5. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais bei teisiniais norminiais aktais bei šiais įstatais. 

  1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2.1. Asociacijos tikslai – veikti bendromis ir sutelktomis pastangomis, panaudojant įvairius būdus bei priemones, gydant, šviečiant, tobulinant ir kitaip, savo veikloje spręsti esamas bei būsimas Lietuvos gyventojų alergijos , kaip visuomenės sveikatos sutrikimų, problemas.

Šiems tikslams įgyvendinti asociacija sieks:

2.1.1. suvienyti visus asmenis, besidominančius ir turinčius alergijos problemų Lietuvoje, sukurti bendradarbiavimo sistemą su grįžtamu ryšiu tarp visų visuomenės grupių;

2.1.2. palaikyti ryšius ir keistis darbo patirtimi su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

2.1.3. palaikyti ryšius su medicinos mokslo, klinikinėmis, farmacinėmis ir kitomis medicinos įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje;

2.1.4. kad kiekvienas asociacijos narys išmanytų pagrindines alergijos sąvokas, Lietuvos gyventojams ir jam pačiam pavojingus alergenus, žinotų gydymo ir profilaktikos principus;

2.1.5. įgyvendinti, kad kiekvienas sergantysis turėtų astma bei alerginėmis ligomis sergančiojo pasą;

2.1.6. organizuoti tobulinimo renginius alergijos bei astmos klausimais ir aprūpinti reikiama literatūra bei kitomis priemonėmis ne tik asociacijos organizacijų narius;

2.1.7. įkurti nuolat veikiančią asociacijos komisiją svarbiausiems einamiems sergančiųjų reikalams spręsti;

2.1.8. užsiimti leidybine veikla.

2.2. Keliamų uždavinių įgyvendinimui, asociacija gali vykdyti šią kultūrinę ir švietėjišką veiklą:

2.2.1. dalyvauti, deleguojant savo atstovus, į organizuojamas paskaitas, seminarus ir praktinius užsiėmimus su medikais ir kitais specialistais bei visuomenės veikėjais įvairiais, ligoniams rūpimais klausimais;

2.2.2. organizuoti seminarus, susitikimus ir kitas priemones;

2.2.3. pagal galimybes, organizuoti nariams kultūrinių, ekonominių bei socialinių paslaugų teikimą;

2.2.4. vykdyti kultūrinę, humanitarinę, socialinę ir kitą, Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą veiklą, komercine veikla asociacijai užsiimti draudžiama;

2.2.5. nuomotis patalpas ir kitas priemones, reikalingas asociacijos veiklai;

2.2.6. atstovauti valstybinėse, tarpvalstybinėse ir kitose organizacijose.

2.2.7. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba.

2.2.8. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

2.2.9. organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius, įstatymais nedraudžiamus, taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius, sprendžiant asociacijos veiklą liečiančias problemas;

2.2.10. pirkti ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą ir juo disponuoti;

2.2.11. samdytis asmenis įstatuose numatytai veiklai;

2.2.12. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, fondų bei fizinių asmenų;

2.2.13. steigti įmones ir organizacijas, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

2.2.14. steigti fondus;

2.2.15. jungtis į asociacijų sąjunga (konfederaciją) ir išstoti iš jos;

2.2.16. stoti į tarptautines organizacijas;

2.2.17. įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir kitokia, asociacijos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

  1. NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Nariai:

3.1.1. į asociaciją priimami Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys, besidominantys asociacijos veikla. Juridiniai asmenys priimami pateikus organizacijos narių pritarimo jungtis į asociaciją protokolą bei delegavus savo atstovą į steigiamąjį susirinkimą (po asociacijos įsteigimo – atstovą į asociacijos valdymo kolegialų organą). Sprendimą dėl narių priėmimo, balsų dauguma priima asociacijos kolegialus valdymo organas – prezidiumas;

3.1.2. kaip juridiniai asmenys, nariais gali būti organizacijos:

– jungiančios vaikus (jų tėvus) ir suaugusiuosius, sergančius alerginėmis ligomis bei bronchine astma;

– gydytojus alergologus ir klinikinius imunologus, kitų specialybių gydytojus,

alergologinių padalinių slaugytojus,

– dirbančiuosius alergijos diagnostikos ar farmacinių priemonių gamyboje,

– fizinius asmenis, besidominančius asociacijos veikla;

3.1.3. kolektyviais nariais gali būti užsienio šalių juridiniai ir fiziniai asmenys, remiantys asociacijos veiklą;

3.1.4. nariai šalinami iš asociacijos 2/3 narių susirinkimo balsų dauguma.

3.2. Asociacijos nariai turi teisę:

3.2.1. dalyvauti asociacijos valdymo organuose su sprendžiamojo balso teise.kur  vienas narys turi vieno balso teisę;

3.2.2. deleguoti, rinkti ir būti išrinktais į asociacijos valdymo bei kontrolės organus ir lygiomis teisėmis naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis bei parama;

3.2.3. kreiptis į asociacijos prezidiumą ir gauti išsamią konsultaciją ir dalykinę pagalbą visais rūpimais klausimais dėl ligos ir gydymo;

3.2.4. siūlyti pakeisti ir papildyti asociacijos įstatus;

3.2.5. išstoti iš asociacijos narių savo noru, pagal raštišką prašymą asociacijos prezidiumui;

3.2.6. naudotis visomis asociacijos turimomis mokslinėmis, mokymo ir informacijos priemonėmis;

3.3.  Asociacijos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, nariai, įstatymų nustatyta tvarka, turi:

3.3.1. laikytis asociacijos įstatų reikalavimų;

3.3.2. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius.

3.3.3. kelti žinių lygį, keistis tarpusavyje ligos profilaktikos ir gydymosi patirtimi.

  1. STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

4.1. Aukščiausias asociacijos valdymo organas yra asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

4.1.1. Asociacijos narių susirinkimas yra kviečiamas ne rečiau, kaip 1 kartą per 3 metus.

4.1.2. Asociacijos narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, jei jame dalyvauja daugiau nei 50% asociacijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai keičiami arba papildomi asociacijos įstatai, šalinamas jos narys arba priimamas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti asociaciją. Šiuo atveju sprendimai priimami 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Susirinkimui neįvykus dėl kvorumo, per 30 dienų kviečiamas pakartotinis susirinkimas. Pakartotinam susirinkimui galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

4.2. Narių susirinkimas turi teisę:

4.2.1. priimti keisti ir papildyti įstatus, nuspręsti likviduoti ar reorganizuoti asociaciją;

4.2.2. spręsti kokius tikslinius mokesčius rinkti iš narių bei numatyti jų dydį;

4.2.3. nustatyti asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

4.2.4. rinkti valdymo organų narius, jų kiekį ir juos atšaukti.

4.3. Asociacijos nariai savo susirinkime renka asociacijos prezidentą, prezidiumą ir revizorių 3 metų laikotarpiui.

4.4. Asociacijos prezidiumas renkamas iš visų asociacijos grupių atstovų.

4.4.1. Prezidiumui vadovauja asociacijos prezidentas, o prezidiumas iš savo narių renka pavaduotojus ir sekretorių.

4.4.2. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 jo narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidiumo vadovo balsas.

4.4.3. Prezidiumas atstovauja asociaciją ir jai vadovauja laikotarpyje tarp jos narių visuotinių susirinkimų. Prezidiumo nariai išklauso prezidento ir revizoriaus metines ataskaitas apie asociacijos veiklą, priima nutarimus.

4.4.4 Prezidiumas, nustatyta tvarka, kviečia asociacijos narių susirinkimus, pateikia susirinkimų dienotvarkę, ruošia susirinkimo nutarimo projektą dienotvarkės klausimais.

4.4.5. Neeilinis asociacijos narių susirinkimas gali būti kviečiamas – kai to pageidauja daugiau nei 1/5 asociacijos narių, prezidiumo nutarimu arba asociacijos revizoriaus iniciatyva.

4.5. Asociacijos revizorium gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Revizorium negali būti asociacijos prezidiumo narys bei administracijos darbuotojas.

4.6. Revizorius kontroliuoja asociacijos finansinę veiklą. Jis privalo:

4.6.1. tikrinti asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

4.6.2. visuotinio narių susirinkimo pavedimu atlikti asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

4.6.3. artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba prezidiumo posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

4.6.4. visuotiniame narių susirinkime pateikti asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

4.7. Asociacijos prezidiumas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus dokumentus.

4.8. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

4.9. Asociacijos prezidentas ir prezidento pavaduotojai:

4.9.1 atstovauja asociaciją tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir užsienyje, atlieka visus su tuo susijusius veiksmus, vadovauja asociacijos prezidiumo veiklai.

4.9.2. sudaro susitarimus su kitomis organizacijomis, atstovauja asociacijos interesus teisme.

4.10. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo administracija.

4.11.Asociacijos prezidiumas:

4.11.1. skiria į pareigas ir iš jų atleidžia administracijos vadovą vyriausiąjį finansininką (buhalterį). Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo;

4.11.2. nustato administracijos vadovo ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareiginius atlyginimus, jeigu sudaro su jais darbo sutartis.

4.12. Administracijos vadovas:

4.12.1. vadovauja administracijai;

4.12.2. pagal suteiktus įgaliojimus asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja asociacijai kitose instancijose;

4.12.3. priima ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus;

4.12.4. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka.

  1. LĖŠOS IR NUOSAVYBĖ

5.1. Asociacijos lėšas sudaro:

5.1.1. narių mokestis;

5.1.2. aukotos lėšos;

5.1.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

5.1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas.

5.1.5. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.

5.1.6. asociacijos lėšos ir turtas naudojami asociacijos numatytai veiklai plėtoti. Lėšų naudojimo kontrolę vykdo asociacijos revizorius.

  1. ĮSTATŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO  TVARKA

6.1. Asociacijos įstatai gali būti pakeisti ir papildyti asociacijos narių susirinkimo sprendimu, priimtu daugiau kaip 2/3 susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma.

Įstatų pakeitimai įsigalioja juos įregistravus įstatymuose nustatyta tvarka.

  1. ASOCIACIJOS VEIKLOS UŽBAIGIMAS, REORGANIZAVIMAS IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA 

7.1. Asociacijos veiklos terminas nenustatomas. Asociacijos veikla gali būti nutraukta narių susirinkimo sprendimu bei kitais .Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytais atvejais.

7.2. Likviduojamo turto paskirstymo klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

7.3. Turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, naudojami įstatuose nustatyta tvarka. Nariams gali būti grąžinami tik stojamieji įnašai.

7.3. Reorganizavimas – tai asociacijos kaip juridinio asmens pertvarkymas be likvidavimo procedūros. Jis vykdomas narių susirinkimo sprendimu ir jo nustatyta tvarka.

  1. LIETUVOS ALERGIJOS IR ASTMOS ASOCIACIJOS NARIŲ SĄRAŠAI

8.1. Asociacijoje turi būti visų, o filiale – jam priklausančių narių sąrašas.

8.2. Asociacijos narių sąrašai skelbiami viešai nariams ir pateikiami kontroliuojančioms instancijoms pagal pareikalavimą.

 

Lietuvos alergijos ir astmos asociacijos prezidentė                      Violeta Kvedarienė